Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 (aktualizacja listopad 2017r.)

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydakt. – wychow.

4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3

Semestr pierwszy trwa:

 

Wystawianie ocen za pierwszy semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za pierwszy semestr :

1 września 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.

 

do 12 stycznia 2018 r. (piątek)

 

19 styczna 2018 r. (piątek)

4

Ferie zimowe:

29 stycznia 2018
r.– 11 lutego 2018 r.:

(Podkarpackie, Lubelskie,
Łódzkie, Pomorskie, Śląskie
)

5

Próbne egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

 

22 listopada 2017 r. (środa)

23 listopada 2017 r. (czwartek)

24 listopada 2017 r. (piątek)

 

12 marca 2018 r. (poniedziałek)

13 marca 2018 r. (wtorek)

14 marca 2018 r. (środa)

6

Rekolekcje wielkopostne

 

Wiosenna przerwa świąteczna

12 – 14 marca 2018 r. (poniedziałek – środa)

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki:

a) w gimnazjach:

– cz. humanistyczna

– cz. matematyczno-przyrodnicza

– cz. z j.obcego nowożytnego

 

b) dodatkowy termin w gimnazjach

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

 18 kwietnia 2018 r. (środa) g.9.00 / 11.00

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz.9.00 / 11.00

20 kwietnia 2018 r. (piątek) godz.9.00 / 11.00

 

  

4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz.9.00 /11.00

5 czerwca 2018 r. (wtorek) godz.9.00 / 11.00

6 czerwca 2018 r. (środa) godz.9.00 /11.00

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)     
w gimnazjach dla klas SP i II Gimnazjum

 

b)     
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla klas SP i Gimnazjum

 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

2 listopada 2017 r. (czwartek)

11 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

9

Semestr drugi trwa:

 

Wystawianie ocen za drugi semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za drugi semestr :

20 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

 

do 14 czerwca 2017 r. (czwartek)

 

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (piątek)

11

Ferie letnie:

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.  U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

– Przepisy wydane na podst. Art. 47 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz.59.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2016, poz. 2223, z późn. zm.